Het streven is om de tijd en ruimte die de weg (de wegconstructie zelf als ook de wegbermen en de directe omgeving voor zover eigendom van de wegbeheerder) in alle dimensies inneemt, niet exclusief voor te behouden aan het faciliteren van verkeer, maar tevens te gebruiken voor andere relevante maatschappelijke behoeften. Het maatschappelijk breed gedragen standpunt dat ruimte in Nederland schaars is en daarom zo optimaal mogelijk gebruikt moet worden, ligt aan deze gedachte ten grondslag.

1) Infra

Het is een onmiskenbaar gegeven dat (weg)infrastructuur een substantieel beslag legt op deze schaarste aan ruimte. Binnen de huidige constellatie van de wegconstructie vervullen weglichaam en bermen een duidelijke en relevante functie in het ondersteunen van de verhardingsconstructie, respectievelijk in de verwezenlijking van verkeersveiligheid. Deze beide componenten van de wegconstructie bestaan uit grote hoeveelheden grondstoffen, die eenmaal in positie gebracht hun taak statisch uitvoeren. Miljoenen kubieke meters doorgaans primaire bouwstoffen als zand verkeren op deze manier decennia lang in een status quo. Ook de winning van deze primaire bouwstoffen doet een beroep op de schaarste aan ruimte.

Het op peil houden van de infra wordt in dit filmpje laten zien (provincie Flevoland):

2) Processen

Daarnaast komen bij diverse processen grondstoffen vrij die kwalitatief in eerste instantie ongeschikt zijn voor toepassing als bouwstof, maar daartoe wel de potentie bezitten. Het is veelal de aanwezigheid van verontreinigingen die de wegbeheerder als gevolg van wettelijke regelingen ervan weerhoudt dergelijke grondstoffen zonder meer in een werk te gebruiken. Afhankelijk van de mate van verontreiniging worden deze grondstoffen door opslag in permanente of tijdelijke depots uit de bouwstoffen cyclus gehaald. In deze depots kunnen verontreinigde grondstoffen door middel van chemische of mechanische processen opgewerkt worden tot kwalitatief bruikbare bouwstoffen.

Onder meer vanwege het ruimtebeslag ondervindt de aanleg van dergelijke depots grote maatschappelijke weerstand. Het ligt voor de hand om te proberen de functionele maar verder statische inbeslagname van ruimte door weglichaam en bermen te combineren met het verwijderen van verontreinigingen uit grondstoffen door deze onder of naast de weg zodanig toe te passen dat reiniging optreedt.

3) Pilot

De bedoeling van de pilot is om een (deel van een) wegvak te realiseren dat voldoet aan de volgende eisen:

  • verontreinigingen worden aantoonbaar gereduceerd
  • voor realisatie van de pilot op locatie dient de baggerspecie direct na baggeren naar de geselecteerde locatie vervoerd te worden
  • het concept is innovatief, hetzij door een toepassing van nieuwe technieken, hetzij door een nog niet eerder gebruikte combinatie van bestaande technieken
  • het concept is geschikt om na de pilot op grotere schaal te worden toegepast
  • er worden geen blijvend nadelige effecten veroorzaakt voor weggebruikers of beheerders
  • de uitvoering dient te geschieden binnen de dan geldende wet- en regelgeving (bouwstoffenbesluit, vergunningen e.d.)

Een uitgebreidere invulling van het concept reinigende weg doordat ook direct verkeers-gerelateerde verontreinigingen, zoals run-off en uitlaatgassen worden gereinigd, zal extra worden gewaardeerd. Een concept waarbij ook rekening gehouden wordt met landschappelijke inpassing, esthetische en ecologische aspecten zal extra worden gewaardeerd.

Verder lezen:

  1. Rijkswaterstaat
  2. Rijksoverheid
  3. VNG